Havarijní plánování

Havarijní plánování –  zpracování Havarijního plánu a provozních řádů

  Ptáte se co je to „Havarijní plán“ ?

Havarijním plánem (také označovaným jako Plán opatření pro případ havárie) se myslí písemný dokument, vypracovávaný podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. Uvádí se v něm, jaké činnosti a v jakém pořadí je třeba provést při vzniku závažné havárie, aby došlo k minimalizaci jejích následků.

  Kdo má povinnost zpracovávat „Havarijní plán“ ?

  • zpracování Havarijního plánu je určeno pro každého (firma, jednotlivec), kdo nakládá   se závadnými látkami ve větším rozsahu
  • Pro uživatele závadných látek v oblastech se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody je havarijní plán vytvářen již od 10 litrů v tekutém a od 15 kg v tuhém skupenství zvlášť nebezpečných závadných látek a od 250 litrů v tekutém a od 300 kg v tuhém skupenství nebezpečných závadných látek.

viz. § 2 vyhlášky 450/2005 Sb. 

– Větším rozsahem je míněno 1 000 litrů v zařízeních nebo-li 2 000 litrů v přenosných nádobách k tomu určených závadných látek

– Oblastmi se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody se myslí ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, záplavová území, vodní toky či vodní nádrže a jejich blízké okolí nebo bezprostřední blízkost kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo do povrchových vod

  Kdo má povinnost zpracovávat „Havarijní plán“ ?

Havarijní plány působí v první řadě jako preventivní opatření v případě havárie. Postup podle havarijního plánu urychluje řešení nastalé havarijní situace, čímž zároveň snižuje finanční dopady na poškozený subjekt. V případě havárie zajišťuje co největší soulad s legislativou, což vám usnadní případné jednání s pojišťovnou a dalšími subjekty. 

 

  Havarijní plán

Zpracovaný v souladu zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a vyhláškou č. 450/2005 Sb.,o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárii, jejichzneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Definice havárie (§40zákonaovodách)

Havárie je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozím odstavci, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Obsah havarijního plánu

  1. Informativní část, která obsahuje: informace o podniku a jeho organizaci, popis zařízení, informace o látkách, identifikaci nejvážnějších variant havárie, hodnocení rizik.
  1. Operativní část, která stanoví druhy a stupně poplachu, varování okolí, scénáře havárií. Obsahuje určení povinností jednotlivým osobám a složkám účastnících se likvidace havárie, stanovení kompetencí, koordinace a postup jednotlivých činností
  1. Přílohy a plány činností, jako grafická část HP, havarijní karty, plán vyrozumění, traumatologický plán a evakuační plány a plány ukrytí, plán individuální ochrany