Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady je tzv. původce odpadů. Původce odpadů musí plnit povinnosti vyplývající z platné legislativy. Požadavky kladené na subjekty se neustále mění a zorientovat se v aktuální legislativě bývá náročné.

Svým klientům i novým nabízíme kompletní dokumentaci k nakládání s odpady včetně hlášení na ISPOP.

Účelem dokumentace je stanovit závazná pravidla a vymezit povinnosti a odpovědnosti pro nakládání s odpady v organizaci v souladu s platnou legislativou. Dokumentace upravuje způsob naplňování požadavků dle platných zákonů a stanoví závazný jednotný postup ochrany jednotlivých složek životního prostředí.
Vypracováváme směrnice upravující shromažďování, evidenci, předávání odpadů k odstranění, jichž je organizace původcem. Cílem směrnice je vytvořit podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, včetně přijímání opatření k prevenci rizik.

 

Související předpisy

  • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění

Zpracování dokumentace

  • zařazení odpadů dle kategorie (N, O) uvedených v katalogu odpadů
  • provozně manipulační předpis k nakládání s odpady
  • plán odpadového hospodářství (nad 10t/rok)
  • dentifikační listy nebezpečných odpadů
  • označení shromažďovacích míst
  • ohlášení k nakládání s odpady pro ISPOP do 15. 2.
  • ohlášení k nakládání s odpady pro IRZ (Integrovaný Registr)